fbpx

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LINEON.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.lineon.pl w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: „Fabryka Walter  – liNEON //ul. Korkowa 163 // 04-549 Warszawa//NIP 526-20-68800        REGON        368744110

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www lineon.pl zwany dalej: www.lineon.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.lineon.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.lineon.pl lub sporządzić jego wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

2. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY / REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.lineon.pl

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przy czym sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia przyjmowania zamówień na czas urlopów lub z innych przyczyn uniemożliwiających ich realizację.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju, liczby produktów, kolorów ze strony www.lineon.pl, a następnie przesłanie informacji wraz danymi kontaktowymi poprzez formularz zakupowy.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych do realizacji zamówienia, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia, oraz umożliwi kontakt kuriera oraz ustalenie ewentualnego terminu dostawy.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie i zależy od rodzaju produktu. Czas realizacji podany na podstronie produktów jest orientacyjny i może być krótszy lub ulec wydłużeniu .

2.9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu oczekiwania na Towar. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

3. CENY I PŁATNOŚĆ

3.1. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

3.2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.3 Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności: przelew bankowy

Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §4.

3.4 Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiedni dokument sprzedaży i załącza ów dokument do Towaru.

3.5. Zapłata musi być dokonana z góry, co stanowi warunek rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3.6. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 17 1140 2004 0000 3902 7722 5616

4. DOSTAWA

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2. Zamówione towary dostarczane są bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia

4.3. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

5. REKLAMACJE KONSUMENCKIE

5.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

5.2. Reklamacje należy składać na adres email: sklep@lineon.pl lub na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

5.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie przez Sprzedawcę ze stanem sprzedanej rzeczy, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

5.5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

5.6. Reklamacje dotyczące usterek powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu spisanego przy kurierze i/lub na podstawie opisu i zdjęć przesłanych na adres www.lineon.pl

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 6.4, 6.5 i 6.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.

6.4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.

6.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6.7. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

6.8. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fabryka Walter – liNEON ul. Korkowa 163
04-549 Warszawa, Mazowieckie
NIP 526-20-68-800
REGON 368744110

7.2 Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosi o kontakt pod adresem e-mail: sklep@lineon,pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

7.3 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
– niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa.

7.4 Twoje dane możemy przekazywać:
– osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
– podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
– innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

7.5 Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

7.6 Klientowi przysługuje prawo do dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZAKAZ UMIESZCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH,
REKLAMACJE NA DZIAŁALNOŚĆ SKLEPU

8.1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

– udostępnianie zawartości Sklepu,
– zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera) oraz kontem poczty elektronicznej.

8.2. Klient zobowiązuje się do niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

8.3. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: sklep@lineon.pl  Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

9. PLIKI COOKIES

9.1. Sklep liNEON korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

9.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

9.3. Pliki cookies w sklepie liNEON wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk „lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie liNEON (np. agencje marketingowe).

9.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

9.5. Korzystając ze sklepu liNEON, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

9.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem witryny www.lineon.pl i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

10. ZMIANY REGULAMINU

10.1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

11.2. W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

11.3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

11.4. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

11.5. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

11.6. Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2015r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

X